TÜRK ORTOPEDİK ARAŞTIRMA KONSEYİ (TOAK)

YÖNERGESİ

 

I.GENEL ESASLAR

MADDE 1.  Konu:

Bu Yönerge, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Tüzüğü’nün 2. Maddesi’ne uygun olarak “ortopedi ve travmatoloji alanında çalışan hekimlerin bilimsel araştırmalar yapmalarını özendirmek ve bu konuda katkı sağlamak; yurtiçi ve dışındaki kurs, seminer ve benzeri bilimsel çalışmalara katılmalarını teşvik etmek” amaçları doğrultusunda Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği bünyesinde oluşturulan Türk Ortopedik Araştırma Konseyi’nin amaç, oluşma şekli ve çalışma ilkelerini belirlemek için hazırlanmıştır. Konseyin kısaltılmış adı: TOAK, İngilizce adı: Turkish Orthopedic Research Council ve kısaltması TORC’dur.

 

MADDE 2. Amaçlar:

Ortopedi ve travmatoloji alanındaki tüm hekimlerin ve kas-iskelet sistemi üzerinde araştırma yapan davetli araştırmacıların;

 

  1. araştırma eğitimi,
  2. araştırma altyapısı ve kaynakları,
  3. çok merkezli çalışmalarda iletişim ve işbirliğinin sağlanması ve
  4. araştırma sonucu oluşan bilginin paylaşılması

        konularındaki sorun ve gereksinimlerini belirleyerek çözümler geliştirmektir.

MADDE 3. Çalışma Biçim ve İlkeleri

Konsey, amaçları doğrultusunda araştırmalar ile ilgili takvim, organizasyon şeması ve stratejik plan oluşturarak TOTBİD Yönetim Kurulu’na sunar.

TOAK kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için;

A.      Araştırma eğitimi konusunda;

·         Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) ile eşgüdüm içinde çalışır.

·         Üyelerinin yurtiçi ve yurtdış̧ındaki yetkin araştırma merkezlerinde araştırma eğitimi almaları için yol gösterir.

·         Kongre, sempozyum, kurs, seminer, konferans, uzaktan eğitim ve benzeri eğitimler düzenleyerek, üyelerine ve ortopedi ve travmatoloji alanında araştırmalar yapmak isteyen hekimlere araştırma yöntemleri ile ilgili tüm konularda eğitim verir.

·         Üyelerini ve ortopedi ve travmatoloji alanında çalışan tüm hekimleri doktora (PhD) yapmaya özendirir.

 

B.       Araştırma altyapısı ve kaynakları konusunda;

·         Türkiye’de ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda araştırma olanaklarının geliştirilmesi için yol gösterici çalışmalar yapar.

·         Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma merkezlerinin olanakları konusunda bir veri tabanı oluşturur ve üyelerini planladıkları araştırmalar için kaliteli ve etkin araştırma altyapısı olan merkezler konusunda aydınlatır.

·         Yurt içi (Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK ve DPT projeleri vb.) veya yurt dışı (AB fonları vb.) araştırma kaynakları ile burs olanakları konularında TOTBİD üyelerini aydınlatır ve başvuru aşamalarında destek olur.

·         TOTBİD’in araştırma için ayırdığı kaynakların araştırma projelerinde verimli kullanımı için, her proje başvurusunu inceleyerek rapor hazırlar ve sonuç bölümünde destek şekli ve miktarı ile ilgili önerisini de içeren bu raporu TOTBİD Yönetim Kurulu’na sunar.  (Bkz. ilgili yönerge).

 

C.      İletişim ve işbirliği konusunda;

 

·         Gerekli durumlarda yurt içi ve yurt dış̧ı araştırma merkezleriyle anlaşmalar ve sözleşmeler yapmak için TOTBİD Yönetim Kurulu’na öneri götürür ve onaylanması durumunda anlaşma veya sözleşmeleri yaparak bunlara uygun faaliyetlere başlar.

·         Diğer ülkelerdeki ortopedik araştırma dernekleri ile ve EORS (Avrupa Ortopedik Araştırma Derneği)  gibi uluslararası organizasyonlarla işbirliği yapar.

·         Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongreleri’nde araştırma konusunda oturumlar düzenlenmesini destekler.

·         TOTBİD tarafından araştırma ödüllerinin verilmesi konusunda çalışır.

 

D.      Bilgi paylaşımı konusunda;

 

·         Araştırma ve makale yazımına yönelik kitap, dergi, bülten, broşür gibi basılı veya elektronik ortamda olmak üzere görsel-bilimsel yayınlar yayımlar.

·         Araştırma sonuçlarının saygın dergilerde yayınlanması için yol gösterir.

 

TOAK’ın belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu yönergede belirtilen ilkeler doğrultusundaki çalışmaları için gerekli maddi kaynak TOTBİD tarafından sağlanır.

 

MADDE 4. TOAK üyeliği

SCI-expanded kapsamındaki dergilerde en az bir araştırma makalesi yayınlanmış ve üyelik için yazılı başvurusu TOAK Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bulunan TOTBİD üyeleri TOAK üyesi olurlar.

 

 

 

II.KONSEYİN OLUŞUMU ve YAPISI

MADDE 5. TOAK;

a)      Konsey Meclisi

b)      Yönetim Kurulu

c)       Alt Çalışma Grupları’ndan oluşan bir yapı ile çalışır.

MADDE 6. Konsey Meclisi:

TOAK üyelerinden oluşan TOAK Meclisi çift yıllarda yapılan Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongreleri esnasında toplanır. Tüm TOAK üyelerinin meclise katılma ve oy verme hakkı vardır.  Konsey Meclisi’nin görevleri;

 6.1. TOAK’ın kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdürmek;

 6.2. TOAK’ın etkinliklerinin arzu edilen doğrultuda gerçekleştiğini genel olarak değerlendirmek; TOAK işleyişiyle ilgili olarak yetkileri çerçevesinde temel kararları almak; alt kurullarının çalışma raporlarını ve önerilerini değerlendirmek;

 6.3. TOAK Yönetim Kurulu’nu seçmek,

 6.4. Alt Çalışma Grupları konusunda önerilerde bulunmak,

 6.5. TOAK Yönergesinde yapılması teklif edilen değişiklikleri görüşmek ve değerlendirmek ve çoğunluk ile kabul edilen değişiklik önerilerini TOTBİD Yönetim Kuruluna iletmek,

MADDE 7. Yönetim Kurulu:

TOAK yönetim kurulu, Konsey Meclisi tarafından iki yıllığına seçilen beş üye ile TOTBİD Başkanı veya görevlendireceği bir TOTBİD Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere toplam 6 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyesi olabilmek için TOAK üyesi olmak ve SCI-expanded kapsamındaki dergilerde en az biri temel bilimler alanında olmak üzere üç veya daha fazla yayınlanmış araştırma makalesi olmak koşulu vardır. Yönetim kurulu üyeliğine aday olacak TOAK üyeleri ilan edilen seçimli konsey meclisi tarihinden 45 gün öncesinden başlayarak yönetim kurulu üyeliği için gerekli şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte TOAK Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvururlar. Başvuru süresi konsey meclisi toplantısından 7 gün önce sona erer. Mevcut TOAK Yönetim Kurulu adayların yönetim kurulu üyeliğine uygunluklarını kontrol eder ve seçim esnasında geçerli olacak aday listesini hazırlar. Yönetim Kurulu üyeliği art arda en fazla iki dönem yapılabilir.

TOAK Yönetim Kurulu başkanının görev süresi dolmuş ve Yönetim Kurulundan ayrılmak zorunda ise bir sonraki yönetim kuruluna önceki başkan sıfatı ile oy hakkı olmaksızın doğal üye olarak bir dönem daha katılır.

MADDE 8. Yönetim Kurulu Görev ve Çalışma Esasları

8.1.Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi içinden yönetim kurulu başkanı ile genel sekreterini seçer.

8.2. Yönetim Kurulu’nun görevleri;

8.2.1. İşbu yönerge ile belirlenen faaliyet konuları ile, TOTBİD Yönetim Kurulu tarafından araştırmayla ilgili alınan kararların icrasını sağlamak.

8.2.2. Alt çalışma gruplarının üyelerini belirlemek, bu grupların çalışmalarını sağlamak; çalışma sonuçlarını bir rapor halinde TOTBİD Yönetim Kurulu’na sunmak; uygulamaların takipçisi olmak.

8.2.3. TOAK’ın yönergesini, yıllık çalışma raporlarını ve planladığı etkinlikleri eğitim programlarının yöneticilerine ve ilgili resmi makamların ana merkezlerine dağıtmak.

                8.2.4. Çalışma raporları hazırlayarak TOTBİD Yönetim Kuruluna sunmak.

8.2.5. Görevleri ile ilgili toplantı ve etkinlikleri  düzenlemek, kuruluş kurallarına uyma kaydıyla karar almak, yürütme ve yeni seçimleriyle ilgili tüm organizasyonları yerine getirmek.

                8.2.6. TOAK çalışmaları ile ilgili tüm bilgileri düzenli biçimde TOTBİD’e bildirmek.

8.2.7. TOAK çalışmaları ile ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir sorun veya yorum ihtilafının Yönetim Kurulu tarafından çözülememesi halinde durumu TOTBİD Yönetim Kurulu’na ileterek hakemliğini talep etmek.

8.2.8. Faaliyet ve planlamaları ile gerekli gördüğü konularda hazırlayacağı raporları Konsey Meclisi’ne sunmak

 

8.3. TOAK Yönetim Kurulu yılda en az iki kez toplanır. Toplantının yapılabilmesi için başkan veya genel sekreterin toplantıda bulunması ve en az üç üyenin katılması gereklidir.

Toplantılara mazeretsiz olarak üç kez üst üste devamsızlık gösteren yönetim kurulu üyesi müstafi addedilerek yerine sıradaki ilk yedek üye atanır. TOAK Yönetim Kurulu gerekli gördüğü ve çağrıda bulunduğu takdirde toplantılarına TOTEK ve TOTBİD  AGUH Konseyi Yönetim Kurullarından yine bu yönetim kurulları tarafından belirlenmiş birer temsilci oy hakkı olmaksızın katılabilir. Bu temsilcilerin toplantı katılımıyla ilgili giderleri de TOTBİD tarafından karşılanır.

MADDE 9. TOAK  Alt Çalışma Grupları

İşbu yönergede tanımlanan amaçlar doğrultusunda aşağıda yer alan Alt Çalışma Grupları oluşturulmuştur;

9.1.Araştırma Eğitimi Çalışma Grubu,

9.2.Altyapı ve Kaynaklar Çalışma Grubu,

9.3.İletişim ve İşbirliği Çalışma Grubu,

9.4.Bilgi Paylaşımı Çalışma Grubu,

TOAK Yönetim Kurulu, temel amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek için yeni çalışma alanları ve alt gruplar oluşturulmasını planlayabilir. Bu konudaki öneri TOTBİD Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

MADDE 10. Yürürlük Tarihi

İşbu yönerge TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 29.09.2013 tarih ve 10 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ 11. MADDE. İşbu Yönerge çerçevesinde 2014 yılında düzenlenecek  Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresinde toplanacak ilk TOAK Konsey Meclisi toplantısında yapılacak seçimlere değin faaliyet yürütmek üzere geçici TOAK Yönetim Kurulu, TOTBİD Yönetim Kurulu’nun 11.05.2013 tarih 05 sayılı toplantısında seçilmiş bulunmaktadır.